Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Køreprøven

 

Køreuddannelsen afsluttes med en køreprøve, som skal bestås for at få kørekort til den ønskede kategori.


Køreprøvens formål

Formålet med køreprøven er at bedømme om du har erhvervet de kundskaber, færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen. Opfyldelsen af de forskellige mål er en betingelse for at få udstedt kørekort.


Køreprøvens indhold/pensum

Bestemmelserne om køreuddannelsen og køreprøven findes i undervisningsplaner for køreuddannelsen til henholdsvis kategori A (motorcykel), kategori B (almindelig bil), kategori C (lastbil), kategori D (stor personbil) og kategori E (stort påhængskøretøj).

Undervisningsplanerne giver en udførlig beskrivelse af køreuddannelsens indhold og omfang med angivelse af formål, hovedmål og detaljerede delmål. Delmålene udgør de egentlige retningslinier for både undervisningen og bedømmelsen ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger, hvad du skal kunne og vide ved uddannelsens afslutning.

Køreprøven består som hovedregel af en teoriprøve og en praktisk prøve.


Hvem afholder køreprøver?

Køreprøver afholdes normalt af politiet.

Personer, der er indkaldt til militærtjeneste eller til tjeneste i redningsberedskabet, kan tage køreprøven hos enten forsvarets eller det statslige redningsberedskabs køredommere. Det gælder dog ikke for prøver til erhvervsmæssig personbefordring og kontrollerende køreprøve.
 


Hvornår kan køreprøven afholdes?

Teoriprøven kan tidligst aflægges 1 måned før aldersbetingelsen er opfyldt. Dog kan teoriprøve til traktor/motorredskab aflægges 6 måneder før aldersbetingelsen er opfyldt.
Man kan først blive meldt til den praktiske prøve, når teoriprøven er bestået, og man kan tidligst aflægge prøve, når man opfylder aldersbetingelsen.


Teoriprøven

Teoriprøven består af en serie billeder, og nogle spørgsmål. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema eller på en PC

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme.

Teoriprøve med fremmedsprogede ansøgere afholdes på grundlag af de aktuelle billedserier, idet spørgsmålene oversættes af en tolk, som også er til stede i prøvelokalet. Politiet udvælger tolken, som ikke må være kørelærer. Man skal selv betale for tolk.

Hvis du, på grund af ganske særlige forhold - der skal være dokumenteret - ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor f.eks. den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Billedserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes tillige under specialprøven.
 


Den praktiske prøve

Kørelæreren eller dennes repræsentant kan overvære den praktiske prøve, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger herimod. Hvis du har brugt tolk til teoriprøven, skal tolk også anvendes ved den praktiske prøve.

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af din adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori A, kategori B og kategori B/E. For øvrige kategorier må kørselstiden, der afsættes til adfærdsbedømmelsen, ikke være under 45 minutter. Udover kørselstiden skal afsættes tid til kontrol af din identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv., eventuel udfyldelse af stamkort og udstedelse af midlertidigt kørekort. Prøven kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis din kørefærdighed er meget ringe.

Ved prøvens begyndelse kontrolleres din identitet, samt at du opfylder betingelserne for at kunne aflægge praktisk prøve, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Forinden kørslen påbegyndes, skal du så vidt muligt demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs lovpligtige udstyr (kontrolprøven).

Den prøvesagkyndige skal under kørslen give de nødvendige anvisninger om rute, manøvrer o.s.v. Den prøvesagkyndige skal under kørslen gribe ind ved brug af køretøjets betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel, herunder baglæns kørsel omkring hjørner indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Ved den praktiske prøve skal den prøvesagkyndige først og fremmest vurdere, om dine præstationer er præget af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.

Læs mere om:

 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk