Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Køreuddannelsen

 

Ansøgere, der ønsker kørekort til en kategori, hvortil der ikke tidligere har været udstedt kørekort, skal gennemgå en obligatorisk køreuddannelse i overensstemmelse med undervisningsplan for køreuddannelsen til den pågældende kategori.
 

Hvem må undervise?

Det er kun godkendte kørelærere, som må undervise elever, der ønsker kørekort. Kørelærergodkendelsen vil fremgå af kørekortet som en særlig påtegning. Køreuddannelsen kan gennemføres hos private køreskoler. Herudover kan køreundervisning fås på AMU-centre, og for militærpersoner eller personel ved redningsberedskabet hos henholdsvis forsvaret eller det statslige redningsberedskab.
 

Undervisningens formål

Kørelæreren skal i sin køreundervisning følge undervisningsplanen for den valgte kategori. Undervisningsplanen fastlægger de kundskaber, færdigheder og den adfærd, som ansøgeren skal besidde for at erhverve kørekort
 
Formålet med køreuddannelsen er:
 
  • at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som førere af køretøjer møder i færdslen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.
  • at give dig et sådant kendskab til køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden.
  • at give dig forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at du fuldt ud kan udnytte dine evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger.
  • at give dig færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for dig selv og andre.
  • at bidrage til, at du bliver en hensynsfuld og ansvarsbevidst bilist.
  • at give dig viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den motoriserede færdsel.
 
Det er derfor ikke nok i undervisningen at få kendskab til færdselslovens idealer og krav, om, hvordan du bør, skal og må færdes. Der skal også lægges særlig vægt på de risikoforhold og farer, der trods færdselslovens regler dagligt opstår i færdslen.
 
Du skal lære hurtigt at opfatte og bedømme de forskellige faretegn ved andre trafikanters adfærd, køretøjernes manøvreegenskaber, vejen, vejret og føret. Herved vil du kunne forudse farlige situationer og i tide reagere rigtigt over for dem.
 

Uddannelsesforløbet

Delmålene i undervisningsplaner for køreuddannelsen udgør de egentlige retningslinier for undervisningen og klarlægger nøje, hvad du skal vide og kunne efter endt køreundervisning.
 
Den teoretiske og praktiske undervisning skal integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling. Det betyder, at du vil blive ført fra lettere til sværere øvelser, og at den teoretiske og praktiske undervisning vil blive samordnet, således at du så vidt muligt modtager den teoretiske undervisning i et emne kort forud for den praktiske undervisning i samme emne.
 
At køre bil eller motorcykel er en praktisk handling. Derfor har køreuddannelsen også sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med øvelseskørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg.
 
Undervisningens indhold
Undervisningen er sammensat af mange forskellige emner. Hvert emne er taget med for at styrke dine evner i en bestemt retning. Her er en forklaring af de forskellige emners egentlige mål.
 
Bilens indretning, udstyr og dokumenter
Kendskab til køretøjets indretning og udstyr og forståelse af funktioner således, at der indlæres en korrekt og skånsom behandling af køretøjet og opnås en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Du skal herudover selv kunne konstatere mangler eller fejl ved køretøjet, som har betydning for færdselssikkerheden. Endelig skal du gøres bekendt med de vigtigste dokumenter i forbindelse med køretøjets benyttelse.
 

Manøvrer på lukket øvelsesplads

Færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, forlæns- og baglænskørsel, svingning, vending, parkering ved vejkant og i parkeringsbås.
 
Manøvrerne skal udføres på en godkendt lukket øvelsesplads.
 

Køretøjers manøvreegenskaber

Kendskab til de forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår således, at du lærer at forudse de vanskeligheder, der kan opstå i bestemte situationer, og dermed bedømme den risiko du udsætter dig selv eller andre for ved at komme for tæt på et andet køretøj.
 

Trafikantadfærd

Kendskab til nogle grundlæggende psykologiske forhold ved kørsel med bil eller motorcykel således, at fortrolighed med egen opfattelses- og reaktionsevne opnås, og derved udvikles færdselssikre holdninger. Forståelse af andre trafikanters adfærd, så det hjælper dig til at lære at forudse deres mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem.
Endelig skal du gøres bekendt med de gældende lovbestemmelser om bilisters køreevne og helbredsforhold og om pligten til at vise særligt hensyn over for bestemte trafikanter.
 

Vejforhold

Kendskab til risikoforhold ved vejen, afhængigt af bl.a. vejr og føre eller andre trafikanters måde at færdes på, så det hjælper dig til at lære, at forudse faresituationer der ofte kan opstå bestemte steder på en vej eller på bestemte vejstrækninger, og i tide reagere hensigtsmæssigt over for dem.
 

Grundregler for kørsel med bil eller motorcykel

Kendskab til nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel, umiddelbart før du skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej. Du skal desuden gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre.


Manøvrer på vej

Færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige typer veje og tidspunkter (i og uden for myldretid, i dagslys og mørke) under udførelsen af alle normalt forekommende manøvrer.
 

Særlige risikoforhold i trafikken

Kendskab til nogle særlige risikoforhold vedrørende bilkørsel der hjælper dig til at blive fortrolig med din egen formåen og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd.
 

Manøvrer på køreteknisk anlæg

Kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene. Endvidere skal opnås nogen færdighed i at beherske køretøjet under moderat hastighed i visse kritiske situationer, herunder at foretage opbremsning på kortest mulige strækning, bremse og undvigemanøvre på vejbane med høj og lav friktion samt opretning af køretøjet efter udskridning på vejbane.
Manøvrerne skal udføres på et godkendt køreteknisk anlæg. 
 

Antal lektioner

Den indledende køreundervisning til motorcykel og bil foregår på en lukket øvelsesplads og den afsluttende undervisning til samtlige kategorier - dog på nær kategori B/E, D/E - foregår på et køreteknisk anlæg.
I undervisningen lægges særlig vægt på den enkelte elevs behov. Nogle manøvrer skal indlæres med stor sikkerhed og præcision, nogle manøvrer skal beherskes og andre manøvrer skal du opnå nogen færdighed i.
Det er derfor ikke muligt, at fastsætte et lektionsantal som samtlige køreelever skal gennemføre. Lovgivningen kræver, at et standardprogram for et tilfredsstillende uddannelsesforløb består af 53 lektioner á 45 minutters varighed til almindelig bil. De fleste elever vil dog have behov for flere lektioner for at opnå den fornødne færdighed i at køre bil.Der er altså i de 53 lektioner tale om et absolut minimum.
 

Køreuddannelsens afslutning

Ved køreprøven vurderes det om formålet med køreuddannelsen er opnået. Indholdet af køreprøven fremgår af afsnittet om køreprøvens indhold.


Gyldighedsperiode

Ifølge bestemmelserne om køreuddannelsen, skal undervisningen i teori og praktik integreres og skal følge undervisningsplanens afsnitsopdeling. Den indledende og afsluttende køreundervisning skal foregå på henholdsvis en lukket øvelsesplads og et køreteknisk anlæg.
 
Såfremt du - eksempelvis efter at have haft flere forsøg på at bestå den praktiske prøve - er i et fortsat undervisningsforløb, bevarer de tidligere gennemførte øvelser på den lukkede øvelsesplads og på det køretekniske anlæg sin gyldighed, uanset om der måske er forløbet flere år.
Hvis undervisningsforløbet derimod har været afbrudt og afbrydelsen har været af længere varighed, skal du på ny gennemgå øvelserne på den lukkede øvelsesplads og det køretekniske anlæg. Kun herved kan intentionen bag undervisningsplanen om et sammenhængende uddannelsesforløb bevares.

Læs mere om:

 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk