Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Kørelæreruddannelsen

 

Hvordan bliver man kørelærer?

For at blive kørelærer, skal man opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66 om alder, praktisk køreerfaring, uddannelse og prøve samt om straf. Inden uddannelsen påbegyndes bør man ligeledes undersøge om man lever op til de helbredsmæssige krav.

Alderskravet for at kunne blive kørelærer er 24 år.


Praktisk køreerfaring

I de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.
Har gennemørt et pædagogiskt undervisningsforløb, der af Justitsministeriet er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen. Dette kursus skal have en varighed på 120 timer, svarende til 10 ects point
Ansøgere, der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E.I forbindelse med kørelæreruddannelse til C,D,E skal man ligeledes have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring D.


Uddannelse

For at blive kørelærer, skal man gennemgå en kørelæreruddannelse. Uddannelsen skal følge en undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. Selve undervisningen skal gives af en særligt godkendt kørelærer. En særligt godkendt kørelærer er godkendt til den kategori, der ønskes kørelæregodkendelse til, og har gennemgået et godkendt kursus.

Kørelæreruddannelsens mål er at give kørelæreraspiranten teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen til den kategori, der søges godkendelse til.

I undervisningsforløbet skal aspiranten opnå følgende:
 
  • indgående viden om den undervisningsplan for køreuddannelsen, som ønskes kørelærergodkendelse til.
  • fornøden viden om pædagogiske principper og færdighed i undervisning af elever i en køreskole.
  • viden om færdselslovgivning, køretøjs teknik, køreteknik og risikolære ud over indholdet af undervisningsplanen for den valgte kategori.
  • Undervisningen gives af private kørelærerskoler og har en varighed af ca. 8 måneder.

 

 

Kørelærerprøven

Indholdet af kørelærerprøven er reguleret i kørelærerbekendtgørelsen. Prøven består af en skriftlig forprøve og en mundtlig afsluttende praktisk prøve. Prøverne, der afholdes 2 gange om året, aflægges for en prøvekommission, enten øst for Storebælt eller vest for Storebælt. Hver prøvekommission består af 2 medlemmer. En udpeget af Poliitiet (formand) og en bilinspektør. Der er herudover udpeget et antal suppleanter.

Ved forprøven bedømmes det, om aspiranten har erhvervet sig det fornødne kendskab til undervisningsplanen for den valgte kørekortkategori. Prøven er skriftlig og omhandler systematik og indhold i undervisningsplanen. Når forprøven er bestået kan aspiranten indstille sig til den afsluttende prøve.

Ved den afsluttende prøve bedømmes det, om aspiranten har de fornødne teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever. Prøven, der er mundtlig, består af en prøve i kundskaber og egen kørefærdighed samt en prøve i undervisning af elever i teori og praksis.

Der er normalt mulighed for at gå op 3 gange .

For at deltage i kørelærerprøven skal der betales et gebyr.


Vandelsbestemmelser

Er ansøgeren dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan der ikke udstedes en kørelærergodkendelse. Formanden for prøvekommissionen afgør på baggrund af en straffeattest om betingelserne er opfyldt.


Kørelærergodkendelse

Der kan opnås kørelærergodkendelse til kategori A (motorcykel), til kategori B (almindelig bil) og til kategori C-D og E (lastbil, stor personbil og stort påhængskøretøj).
 


Kørekort

Såfremt kørelærerprøven bestås kan kørekortet påtegnes en kørelærergodkendelse til den valgte kategori. Det er dog en forudsætning, at ansøgeren i øvrigt opfylder de almindelige betingelser for at få udstedt kørekort.

Priser, varighed og kursusstart
Vedrørende priser, varighed og kursusstart, henvises til de pågældende uddannelsessteder. Dansk Kørelærer-Union er en brancheorganisation og forestår ikke kørelæreruddannelsen.
 
Kørelæregodkendelsen gælder i 5 år. Fra 1. januar 2016 kræves et 5 dages efteruddannelse i forbindelse med fornyelse. Dansk Kørelærer-Union udbyder efteruddannelseskurser.  

Find i teksten:

 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk