Dansk Kørelærer-Union

Hovedorganisation for Danmarks Kørelærere

forum-icon
logout-icon

Færdselstavler

Kategori brev:

A

Kategori:

Advarselstavler

Beskrivelse:

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Det anførte gælder dog ikke tavlerne Krydsmærker (A74) og Afstandsmærker (A75).

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand f.eks. på motorvej, angives afstanden på undertavle.

I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Tavlerne Modkørende færdsel (A18), Farlig rabat (A35), Krydsmærker (A74), Afstandsmærker (A75) og Havnekaj (A92), opsættes som anført ved disse.

Tegn:
Navn:
Farligt vejkryds
Beskrivelse:
hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det vises på symbolet.
Navn:
Fodgængerfelt
Beskrivelse:
I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en gågade.
Navn:
Lyssignal
Beskrivelse:
Advarer om lyssignal, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.
Navn:
Cyklister
Beskrivelse:
Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og knallertkører, kører ud på kørebanen eller krydser den.
Navn:
Ryttere
Beskrivelse:
Advarer om sted, hvor ryttere ofte færdes på vejen eller krydser den, og hvor oversigtsforholdende er dårlige.
Navn:
Kreaturer
Beskrivelse:
Opsættes normalt kun, hvor kreaturer daglig krydser kørebanen, og hvor oversigtsforholdene er dårlige.
Navn:
Løse sten
Beskrivelse:
Tavlen angiver særlig fare for stenslag, i forbindelse med nyanlagt kørebanebelægning.
Navn:
Farlig rabat
Beskrivelse:
Årsagen kan angives på undertavle, f.eks. »Blød rabat« eller »Høj kant«.
Navn:
Ujævn ve
Beskrivelse:
Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.
Navn:
Venstresving
Beskrivelse:
Advarer om vejsving til venstre, som kræver nedsat hastighed
Navn:
Højresving
Beskrivelse:
Advarer om vejsving til højre, som kræver nedsat hastighed.
Navn:
Flere sving
Beskrivelse:
det første til højre. Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.
Navn:
Flere sving
Beskrivelse:
det første til venstre. Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.
Navn:
Indsnævret vej
Beskrivelse:
Navn:
Indsnævret vej
Beskrivelse:
i højre side
Navn:
Indsnævret vej
Beskrivelse:
i venstre side
Navn:
Stejl stigning
Beskrivelse:
Tallet angiver den maksimale stigning.
Navn:
Stejl nedkørsel
Beskrivelse:
Tallet angiver den maksimale hældning.
Navn:
Jernbaneoverkørse
Beskrivelse:
uden bomme
Navn:
Jernbaneoverkørsel
Beskrivelse:
med bomme
Navn:
Lavtgående fly
Beskrivelse:
Navn:
Rundkørsel
Beskrivelse:
Advarer om rundkørsel, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.
Navn:
Modkørende færdsel
Beskrivelse:
Tavlen kan foruden i normal afstand, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.
Navn:
Beskrivelse:
Advarer om særlig risiko for kødannelse. Forekommer i almindelighed kun på veje med stor trafikintensitet uden for byzone.
Navn:
Børn
Beskrivelse:
Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen anvendes ofte ved skoler.
Navn:
Dyrevildt
Beskrivelse:
Opsættes især på veje med hurtig trafik for at advare om dyreveksler, der krydser vejen.
Navn:
Glat vej
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, f.eks. »Glat i vådt føre«.
Navn:
Stenskred
Beskrivelse:
Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.
Navn:
Bump
Beskrivelse:
Tavlen angiver hastigheds dæmpende bump på vejen.
Navn:
Vejarbejde
Beskrivelse:
Advarer om vejfolk eller materiel på vejen eller unormale vejforhold som følge af arbejdet.
Navn:
Oplukkelig bro
Beskrivelse:
Navn:
Sidevind
Beskrivelse:
Navn:
Anden fare
Beskrivelse:
Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen.
Kategori brev:

B

Kategori:

Vigepligtstavler

Beskrivelse:
Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.
Tegn:
Navn:
Ubetinget vigepligt
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider.
Navn:
Stop
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor.
Navn:
Sammenfletning
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene.
Navn:
Hovedvej
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt. Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område.
Navn:
Hovedvej ophører
Beskrivelse:
Navn:
Hold tilbage for modkørende
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækning, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse
Navn:
Modkørende færdsel skal holde tilbage
Beskrivelse:
Kategori brev:

C

Kategori:

Forbudstavler

Beskrivelse:

Forbudstavler er cirkelformede. De har, med ganske få undtagelser, rød rand og sort symbol, der angiver forbudets art.

Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbudet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.

Hvor andet ikke er bestemt, gælder et forbud frem til næste vejkryds, hvis det ikke forinden er ophævet med ophørstavle, eller andet er angivet med undertavle.

Tegn:
Navn:
Højresving forbudt
Beskrivelse:
Navn:
Venstresving forbudt
Beskrivelse:
Forbud mod venstresving forbyder også vending.
Navn:
Vending forbudt
Beskrivelse:
Opsættes umiddelbart foran eller i det vejkryds eller ved den indkørsel, hvor forbudet gælder, medmindre andet er angivet.
Navn:
Indkørsel forbudt
Beskrivelse:
Tavlen forbyder indkørsel med ethvert køretøj.
Navn:
Kørsel i begge retninger forbudt
Beskrivelse:
Navn:
Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbud
Beskrivelse:
Navn:
Motorcykel forbudt
Beskrivelse:
Navn:
Vognbredde
Beskrivelse:
Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusive læs er større end den angivne.
Navn:
Overhaling forbudt
Beskrivelse:
Forbudet gælder ikke overhaling af tohjulet cykel og tohjulet knallert.
Navn:
Ophør af overhaling forbudt
Beskrivelse:
Navn:
Lokal hastighedsbegrænsning
Beskrivelse:
Begrænsningen gælder indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller ved angivelse af anden hastighedsbegrænsning.
Navn:
Ophør af lokal hastighedsbegrænsning
Beskrivelse:
Navn:
Ophør af forbud
Beskrivelse:
Tavlen ophæver alle forbudstavler på den forudgående vejstrækning bortset fra standsnings- og parkeringsforbud.
Navn:
Standsning forbudt
Beskrivelse:
Tavlen forbyder standsning på kørebanen.
Navn:
Parkering forbudt
Beskrivelse:
Tavlen forbyder parkering på kørebanen.
Kategori brev:

D

Kategori:

Påbudstavler

Beskrivelse:
Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbudets art. Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbudet gælder.
Tegn:
Navn:
Påbudt kørselsretning
Beskrivelse:
Navn:
Påbudt kørselsretning
Beskrivelse:
Navn:
Påbudt kørselsretning i rundkørsel
Beskrivelse:
Navn:
Påbudt passage
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod.
Navn:
Påbudt passage
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod.
Navn:
Valgfri passage
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at motorkøretøjer kan passere tavlen på begge sider.
Navn:
Cykelsti
Beskrivelse:
Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister, og kun må benyttes af disse. Reglen kan fraviges.
Navn:
Mindste hastighed
Beskrivelse:
Påbudet gælder kørende bortset fra cyklister og knallertkørere.
Navn:
Ophør af mindste hastighed
Beskrivelse:
Kategori brev:

E

Kategori:

Oplysningstavler

Beskrivelse:

Oplysningstavler er rektangulære. De har, med ganske få undtagelser, blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.

Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse forneden på tavlen eller på undertavle.

Tegn:
Navn:
Ophængt pilafmærkning
Beskrivelse:
Tavlen angiver kørselsretning i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for
Navn:
Ophængt pilafmærkning
Beskrivelse:
Tavlen angiver kørselsretning i krydset, som vognbanen under en tavle er beregnet for.
Navn:
Fodgængerfelt
Beskrivelse:
Navn:
Parkering
Beskrivelse:
Tavlen angiver areal, som er beregnet til parkering.
Navn:
Hastighedsangivelse for frakørsel
Beskrivelse:
Navn:
Gågade
Beskrivelse:
Tavlen angiver et område, hvor der gælder særlige færdselsregler.
Navn:
Ophør af gågade
Beskrivelse:
Navn:
Opholds- og legeområde
Beskrivelse:
Tavlen angiver et område, hvor der gælder særlige færdselsregler.
Navn:
Ophør af opholds- og legeområde
Beskrivelse:
Navn:
Område med fartdæmpning
Beskrivelse:
Tavlen angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne
Navn:
Ophør af område med fartdæmpning
Beskrivelse:
Navn:
Tættere bebygget område
Beskrivelse:
Tavlen angiver, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.
Navn:
Ophør af tættere bebygget område
Beskrivelse:
Navn:
Zonetavle
Beskrivelse:
Tavlen angiver et område, hvor bestemmelserne for de tavler, der er anført som symbol, er gældende.
Navn:
Zonetavle
Beskrivelse:
Navn:
Ophør af zone
Beskrivelse:
Navn:
Ensrettet færdsel
Beskrivelse:
Navn:
Busholdeplads for fjerntrafik
Beskrivelse:
Navn:
Taxiholdeplads
Beskrivelse:
Navn:
Vognbaner ved kryds
Beskrivelse:
Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for.
Navn:
Krybespor
Beskrivelse:
Tavlen angiver særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige køreban
Navn:
Vognbaneforløb
Beskrivelse:
Navn:
Vognbaneforløb
Beskrivelse:
Navn:
Motorvej
Beskrivelse:
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej gælder.
Navn:
Motorvej ophører
Beskrivelse:
Tavlen anvendes normalt ikke ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.
Navn:
Motortrafikvej
Beskrivelse:
Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej gælder.
Navn:
Motortrafikvej ophører
Beskrivelse:
Tavlen anvendes normalt ikke på veje, der krydser motortrafikvej eller ved frakørslers tilslutning til det almindelige vejnet.
Kategori brev:
Kategori:

Andre tavler

Beskrivelse:
Se Køreskolens teoribog for en komplet oversigt.
Tegn:
Navn:
Pilevejvisere
Beskrivelse:
Pilevejvisere til geografiske mål. Grøn farve indikerer, at der køres ad motorvej, og blå farve, at der er tale om seværdigheder, serviceanlæg og lign.
Navn:
Frakørselsvejviser 0-m tavle
Beskrivelse:
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen ved frakørslens begyndelse eller ophænges over frakørselsbanen
Navn:
500-m frakørselstavle
Beskrivelse:
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del.
Navn:
1000-m frakørselstavle
Beskrivelse:
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over kørebanens højre del.
Navn:
Anviste vognbaner
Beskrivelse:
Tavlen angiver, at vognbanen, der befinder sig under tavlen, er beregnet for kørende mod det mål, der er angivet på tavlen.
Navn:
Forvarsling af vognbaneforløb
Beskrivelse:
Pile på tavlen angiver vognbaneforløb og færdselsretning. Ved pilespidserne kan angives rutenummer og/eller vejvisningsmål.
Navn:
Diagramorienteringstavle for motorveje
Beskrivelse:
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen eller ophænges over denne før motorvejsforgreninger.
Navn:
Retningspile
Beskrivelse:

Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 50 - E-mail: dku@dku.dk - CVR: 12207115

Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 50 - E-mail: dku@dku.dk - CVR: 12207115

card-logo-3

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.